شاخص اعتماد مصرف کننده استرالیا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۵۳

تیم تحقیقاتی ANZ می گویند شاخص اعتماد مصرف کننده ANZ-Roy Morgan مربوط به کشور استرالیا 1.5% هفته گذشته به دنبال کاهش 1.1% هفته قبل آن کاهش یافت.

آن ها می گویند :" تمام شاخص های اعتماد کاهش یافتند . سرمایه گذاری های جاری 2.7% کاهش یافته است در حالی که سرمایه گذاری های آتی 1.5% کاهش داشته اند . این مقادیر در مقایسه با هفته قبل 3.7% و 1.3% است .

همچنین شرایط اقتصادی زیر شاخص ها نیز پایین بودند و شرایط اقتصادی جاری 1.5% افت داشته است و شرایط اقتصادی آتی 2.6%. تعدیل این هفته به دنبال کاهش 3.6% و 1.7% هفته گذشته می باشد .

شرایط برای خرید یک آیتم اصلی خانوار ثابت است و میانگین متحرک 4 هفته برای انتظارات تورمی در 4 % ثابت می باشد.

close Menu
ورود عضویت